Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten die door derden als opdrachtgever worden verstrekt aan Notariskantoor van Dijk en zijn mede gemaakt ten behoeve van de afzonderlijke leden van het kantoor, de notaris, de (waarnemend) kandidaat-notaris en overige werknemers.
Op verzoek worden deze algemene voorwaarden ook schriftelijk ter beschikking gesteld.
Het notariskantoor wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak onder de naam:
Notariskantoor van Dijk.

Artikel 1
Opdracht

 1. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de notaris mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: notaris mw. mr. Noëlla van Dijk, tevens handelend onder de naam Notariskantoor van Dijk.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer als bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de opdrachtnemer verricht: wettelijke werkzaamheden, werkzaamheden die daarmee samenhangen en overige werkzaamheden.
 4. Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door de notaris is aanvaard.
  De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden, in opdracht van de opdrachtnemer. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 5. De notaris oefent haar wettelijke werkzaamheden in onafhankelijkheid uit. Zij behartigt daarbij de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen. De notaris bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
 6. Op de dienstverlening van Notariskantoor van Dijk is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) van toepassing.
  In dat kader is de notaris onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Ook is de notaris verplicht  zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

 

Artikel 2
Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.

 

Artikel 3
Honorarium en betaling

 1. Voor de dienstverlening worden door de notaris de op het kantoor gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
  Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
 2. Betaling van declaraties dient te geschieden vooraf of binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
  Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De notaris is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de notaris na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

 

Artikel 4
Voorlichting over financiële gevolgen / uitbetaling gelden / kwaliteitsrekening

 1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling.
 2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 3. De notaris mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 4. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze notariële beroeps- en gedragsregels anders voortvloeit.
 5. De notaris vergoedt aan of brengt in rekening bij de opdrachtgever rente, wanneer gelden langer dan drie weken door de notaris op diens kwaliteitsrekening voor opdrachtgever worden gehouden. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan het rentepercentage dat de notaris op gemelde kwaliteitsrekening van de betreffende bank vergoed dan wel in rekening gebracht krijgt. Voor wat betreft de berekening en de wijze van uitkering van de rente wordt wordt aangesloten bij de Regeling op het notarisambt.

 

Artikel 5
Opzegging van de opdracht

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij.
 2. Opdrachten welke door de notaris zijn aanvaard en welke niet uitmonden in het passeren van een akte of een advies doch waarin wel werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met een minimum van € 50,00 exclusief omzetbelasting, ongeacht de reden waarom de betreffende zaak niet is doorgegaan.

 

Artikel 6
Beroepsaansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De notaris voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht.
 2. De notaris is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. De in dit artikel omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Notariskantoor van Dijk bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door hem ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

 

Artikel 7
Geschillenregeling

 1. Op de dienstverlening van Notariskantoor van Dijk is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing, welke is te raadplegen op:  www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en op www. degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat.
 2. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening van Notariskantoor van Dijk of de hoogte van de declaratie dan legt opdrachtgever zijn bezwaren eerst schriftelijk aan opdrachtnemer voor en wel binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot diens bezwaren aanleiding heeft gegeven. Opdrachtnemer zal een oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van diens bezwaren.
 3. Mocht opdrachtnemer de bezwaren naar mening van opdrachtgever niet bevredigend hebben opgelost, dan kan opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Notariaat.
  Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer opdrachtnemer de bezwaren niet binnen vier weken na het indienen daarvan schriftelijk heeft afgehandeld.
  De Geschillen-commissie Notariaat behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Notariaat dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. 

 

Artikel 8
Bewaarplicht


Zodra tien jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de notaris in behandeling is geweest, heeft de notaris het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen, zulks onverminderd haar wettelijke bewaarplicht van de akten (het protocol) van twintig jaar.
Bij eventuele geschillen na verloop van de tien jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van opdrachtgever liggen.
De notariële akten worden bewaard op de wijze zoals in de Wet op het Notarisambt is bepaald.

Artikel 9
Beroeps- en gedragsregels


De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. 

Artikel 10
Rechtskeuze


Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

De algemene voorwaarden van Notariskantoor van Dijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Wij helpen u verder

Benieuwd waar en hoe u ons vindt? 

Neem contact op

Offerte aanvragen